ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
259
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
1,439
ปีนี้
10,459
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
43,732
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

5
"นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังกะพี้",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลตำบลวังกะพี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังกะพี้ โดยมี
พันตำรวจเอก บุญเลิศ นาคทั่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรวังกะพี้ เป็นผู้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้กำหนดจัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบล วังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๓) ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
29 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสามาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และร่วม ทำกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และบริเวณสถานีรถไฟวังกะพี้ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
23 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วน ราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อจัดเตรียมโครงการรองรับภารกิจที่ เพิ่มขึ้นให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
15 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกับโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙)  ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้กรุณา มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์"
14 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายสุรพงษ์ หุณฑสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) จำนวน ๑๒ คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

28 กันยายน 2564

"เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนเพื่อปฏิบัติตามแผนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) ",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

รายละเอียด "เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมปฏิบัติตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้พิจารณาอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมอำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ภายในบริเวณโดมและภายในอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

21 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙)
ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙), ซักซ้อมความร่วมมือดำเนินการฉีดวัคซีนฯ และ
แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้อำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนทั่วไปเพื่อรับบริการ Walk in
ฉีดวัคซีนโควิค – ๑๙ และสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนและสถานที่สำหรับพักคอยหลังฉีดวัคซีนแล้ว ณ บริเวณภายในโดมด้านหน้าอาคารต้นกระพี้ และภายในอาคารต้นกระพี้สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค - ๑๙
พื้นที่ตำบลบ้านเกาะ,ตำบลหาดกรวด และตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25 สิงหาคม 2564

ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ให้การต้อนรับ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ,
ตำบลหาดกรวด และตำบลวังกะพี้ ฯ ณ บริเวณภายในโดมด้านหน้าอาคารต้นกระพี้ และภายในอาคารต้นกระพี้สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25 สิงหาคม 2564

" เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

" เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้ จาก นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,
นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

23 สิงหาคม 2564

"วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ดำเนินกิจกรรมบริการรถบริการรับ - ส่ง ผู้สูงอายุเพื่อรับบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิค - ๑๙ ณ  บริเวณภายในโดมหน้าอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมบริการรถรับ - ส่ง ผู้สูงอายุเพื่อรับบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิค – ๑๙ โดยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังกะพี้เพื่อเดินทางไปรับบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิค – ๑๙ ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ณ ภายในบริเวณโดมหน้าอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

20 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้เปิดรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

รายละเอียด เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบล วังกะพี้ ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้ จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

04 สิงหาคม 2564

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ น.ส.จามจุรี จันทร์จร และครอบครัว ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับ
มอบเงินบริจาคสำหรับใช้ในกิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค – ๒๐๑๙ จาก น.ส.จามจุรี
จันทร์จร และครอบครัว โดยมี นางประจวบ วิชาธร เป็นผู้มอบเงินฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบเกียรติบัตร์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงการขอบคุณให้กับ นางประจวบ วิชาธร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

02 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาดระลอกที่ ๓ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ทั้ง ๒ แห่ง
(แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามช่วงชั้นเด็กนักเรียนไม่เกิน ๕๐ คน) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 มิถุนายน 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 7  (92 รายการ)