ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,193
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,379
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,652
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

นางสาวกัญญรัตน์ กิ่งเกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๒


นางสาววิลัยภรณ์ แย้มสวน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสุดา ขอร้อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางกรรณิกา สอนอินทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางนิตยา ใจทิพย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางจิราภรณ์ พันธ์แตงไทย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


น.ส.มนัสวี รุ่งวัฒนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวชิตานันท์ ฮ้อรอด
ลูกจ้างประจำ


ว่าที่ ร.ต.หญิงดอกอ้อ สุดจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกมลลักษณ์ อ่อนกลั่น
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาววันขวัญ บุญประเสริฐ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธวัชชัย บุญธูป
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสำราญ สิทธิปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธัญญารัตน์ เล็กอ่อง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพิษณุ ปานสังข์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธนกาญจน์ โตมานะ
พนักงานจ้างทั่วไป