ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายมนตรี รักนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ ๕ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และเรื่องพิจารณาการใช้เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ ภายในอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


 
20 ธันวาคม 2564