ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

1
เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ภายใต้กิจกรรมโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้, น.ส.ณัฐยา ทองแย้ม รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ได้แสดงออกด้วยการไหว้แม่ ณ ภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาล
ตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้  ประชุมพิจารณาเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ โดย
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิค - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

11 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้   กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายมนตรี รักนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ ๕ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และเรื่องพิจารณาการใช้เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ ภายในอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ณ  บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาดระลอกที่ ๓ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ทั้ง ๒ แห่ง
(แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามช่วงชั้นเด็กนักเรียนไม่เกิน ๕๐ คน) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 มิถุนายน 2564

 เทศบาลตำบลวังกะพี้  จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้  (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้เรียนเชิญ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมทั้งได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง เพื่อมาแนะแนวทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

02 เมษายน 2564

นาย อนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ผู้ใหญ่ใจดีที่นำเค้กมาให้เด็กๆ ได้ทานเนื่องในวันปีใหม่ล่วงหน้า ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
29 ธันวาคม 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

โดยมี ท่านนายกอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ สนับสนุนเค้กปีใหม่ให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งหัวหน้าสถานศึกษาและนักศึกษาและนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

29 ธันวาคม 2563

วันคริสต์มาส คณะครูได้จัดกิจกรรมโดยให้เด็กๆทำการ์ดวันคริสต์มาส และมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆๆให้เด็กๆร่วมแลกของขวัญ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เนื่องใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันคริสต์มาส คณะครูได้จัดกิจกรรมโดยให้เด็กๆทำการ์ดวันคริสต์มาส และมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆๆให้เด็กๆร่วมแลกของขวัญ

25 ธันวาคม 2563

กิจกรรมโครงการพาน้องท่องธรรมะ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยคณะครูและผู้ดูแลเด็กได้จัด
โครงการพาน้องท่องธรรมะให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๔ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีความสุภาพต่อบุคคลที่อยู่รอบตัว ณ วิหารหลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

18 กันยายน 2563

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
15 กันยายน 2563

นาย อนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้และทีมงามร่วมมอบชุดนักเรียนและชุดพละ ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
14 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กปฐมวัย),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยคณะครูและผู้ดูแลเด็กได้จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กปฐมวัย) ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย อายุ ๒ - ๔ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่รับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทาง
จริยธรรมจากบิดามารดาและครูได้ดีที่สุด ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

16 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมสวดมนต์และฝึกสมาธิก่อนนอนให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย อายุ ๒ - ๔ ปี,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมสวดมนต์และฝึกสมาธิก่อนนอน) ให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๔ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลวังกะพี้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับช่วงวัย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

02 กรกฎาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)