ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
พจนานุกรมสมรรถนะ 9 พ.ค. 2565Download
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (นักทรัพยากรบุคคล) 9 มี.ค. 2564Download
เอกสารประกอบการบรรยายการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทางอินเทอร์เน็ต 9 มี.ค. 2564Download
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE) 9 มี.ค. 2564Download
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เจ้าพนักงานพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ) 9 มี.ค. 2564Download
คู่มือการใช้งานระบบ และการกรอกข้อมูลระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มี.ค. 2564Download
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (นักสังคมสงเคราะะห์) 9 มี.ค. 2564Download
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักทรัพยากรบุคคล) 9 มี.ค. 2564Download
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (เจ้าพนักงานธุรการ) 9 มี.ค. 2564Download
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1