ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

นางสุนิสา เกษศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๑


นายศุภกฤษณ์ โมรารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการระดับต้น


นายกิจจา โกฏแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจิรวดี สมมิตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายวุฑฒิชัย คุ้มแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิดานันท์ จันทร์ศรีงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสอาด สุขมี
พนักงานขับรถยนต์


นางนันทิชา สุระจิต
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอนันตา จีนขวั้น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพนาไพร บุญพุก
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธนกาญจน์ โตมานะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชัยรัตน์ เกตุเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางฐิติรัตน์ ภัครัชชัยยะพล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสิทธิชัย โตธินา
พนักงานจ้างทั่วไป