ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

นางสาวกัญญรัตน์ กิ่งเกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๒


นางสุดา ขอร้อง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางกรรณิกา สอนอินทร์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางนิตยา ใจทิพย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางจิราภรณ์ พันธ์แตงไทย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


ส.ต.ธนชัย ดีมูล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


น.ส.มนัสวี รุ่งวัฒนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ว่าที่ ร.ต.หญิงดอกอ้อ สุดจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวชิตานันท์ ฮ้อรอด
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกมลลักษณ์ อ่อนกลั่น
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาววันขวัญ บุญประเสริฐ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธวัชชัย บุญธูป
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสำราญ สิทธิปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธัญญารัตน์ เล็กอ่อง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมัด อุชมวดี
พนักงานจ้างทั่วไป