ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

1
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

.

17 มิถุนายน 2565

คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

.

17 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ One Stop Service,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เรื่องที่ ๑ ชื่อเรื่อง "ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ One Stop Service"

18 พฤษภาคม 2565

คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เรื่องที่ ๒ ชื่อเรื่อง "คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service)"

17 พฤษภาคม 2565

คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เรื่องที่ ๓ ชื่อเรื่อง "คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service)

17 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้ ประชาสัมพันธ์สื่อภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ภารกิจ  ๕  ด้าน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
11 มีนาคม 2565

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครนักเรีนนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
31 มกราคม 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
21 มกราคม 2565

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
21 มกราคม 2565

ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
25 มิถุนายน 2564

การประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
14 พฤษภาคม 2564

การประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

มื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๔ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ อื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการแถลงนโยบายฯ และให้นโยบายเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 พฤษภาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)