ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

1
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
25 มิถุนายน 2564

การประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
14 พฤษภาคม 2564

การประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

มื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๔ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ อื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการแถลงนโยบายฯ และให้นโยบายเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟัองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐ ตรี,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
12 พฤษภาคม 2564

การปิดการเรียนกรสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
16 เมษายน 2564

การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
08 เมษายน 2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
07 เมษายน 2564

ประกาศ เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
31 มีนาคม 2564

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
30 มีนาคม 2564

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
17 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนามนโยบายรวมไทยสร้างชาติร่วมต้านโควิด-19,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประการ ประจำปี ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)